Algemeen

C-Lev Executive Search (‘C-Lev’) levert executive search diensten met name gericht op de functie van algemeen directeur/CEO, financieel directeur/CFO en controller, voor ondernemingen die (deels) eigendom zijn van een Private Equity fonds of investeerder. Het werk, de toegevoegde waarde en de reputatie van C-Lev vereisen vertrouwelijkheid en duidelijkheid; wij achten het van doorslaggevend belang voor het creëren van een vertrouwelijke relatie met een kandidaat of opdrachtgever. De privacy policy van C-Lev is uiteraard in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toestemming voor persoonsgegevens

C-Lev verzamelt persoonlijke gegevens, houdt deze bij en verstrekt deze aan derden, alleen indien de betreffende persoon daar 1) zelf, 2) bewust, 3) duidelijk en 4) met het oog op een specifiek gebruik van die gegevens, toestemming voor heeft gegeven. Informatie over een kandidaat of opdrachtgever kan ook verkregen worden uit openbaar toegankelijke bronnen, zoals de website van een organisatie. Daarnaast kan informatie worden verkregen uit een (gedeeltelijk) profiel van de kandidaat uit specifiek daartoe bedoelde bronnen, zoals bijvoorbeeld Linkedin. Alsdan wordt geacht te zijn voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden 1 t/m 3. Het delen van deze informatie met derden wordt alleen gedaan indien de betreffende persoon daar toestemming voor heeft gegeven.

Wanneer verzamelt C-Lev persoonsgegevens:

 • C-Lev verzamelt geen informatie via haar website. C-Lev gebruikt ook geen cookies;
 • Als een kandidaat of opdrachtgever contact met C-Lev opneemt met als doel informatie te verkrijgen of gebruik te maken van de diensten van C-Lev;
 • Als een opdrachtgever informatie verstrekt rondom een bepaalde functie, de betreffende organisatie en het profiel van de gezochte kandidaat;
 • Als een kandidaat haar of zijn curriculum vitae (‘cv’) aan C-Lev toestuurt;
 • Bij momenten van contact met opdrachtgevers en kandidaten; de momenten van contact zelf worden ook bijgehouden;
 • Bij het vervullen van opdrachten.

Waarom verzamelt C-Lev persoonsgegevens:

 • Om kandidaten te benaderen voor hem of haar mogelijk interessante functies;
 • Om de geschiktheid en de belangstelling van kandidaten voor een positie te beoordelen. Daar kunnen ook referenties en/of getuigschriften voor gebruikt worden;
 • Om kandidaten te kunnen introduceren bij (mogelijke) opdrachtgevers;
 • Om de dienstverlening van C-Lev te verbeteren, middels bijvoorbeeld het bijhouden van relevante ontwikkelingen in de markt van C-Lev;
 • Om het netwerk dat van belang is voor de dienstverlening van C-Lev te onderhouden.

Personen die zelf hun cv verstrekken aan C-Lev worden geacht hun toestemming te hebben gegeven overeenkomstig deze Privacy Statement. Echter, C-Lev zal altijd eerst schriftelijk om toestemming vragen voordat een cv aan opdrachtgevers ter beschikking wordt gesteld. Informatie die C-Lev verstrekt op basis van geaggregeerde data is niet te herleiden tot achterliggende personen of organisaties. C-Lev evalueert geen persoonlijke informatie volledig op geautomatiseerde wijze.

Welke persoonsgegevens verzamelt C-Lev

 • NAW-gegevens, e-mailadressen en andere contactgegevens;
 • Uw huidige en eventueel vorige functies, werkgever(s) en werkervaring;
 • Uw cv dat wij van u hebben ontvangen;
 • Overige gegevens die van belang kunnen zijn voor het beoordelen of u interesse zou kunnen hebben en in aanmerking zou komen voor bepaalde functies.

Wat doet C-Lev met uw persoonsgegevens

C-Lev deelt informatie van kandidaten met opdrachtgevers in het kader van (mogelijke) vacatures. Dat zal in eerste instantie alleen zijn op basis van geaggregeerde data die niet te herleiden zijn tot achterliggende personen. Dat kan bijvoorbeeld om de opdrachtgever een indruk te geven van de markt en de mogelijkheden voor dergelijke vacatures. C-Lev zal uw naam en cv pas delen met een opdrachtgever nadat u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien wet- of regelgeving dat eist kan C-Lev gehouden zijn om bepaalde informatie ter beschikking te stellen aan aangewezen partijen.

Bescherming van persoonsgegevens

C-Lev heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van persoonsgegevens. Waar nodig werkt C-Lev samen met partijen die de benodigde bescherming kunnen waarborgen. Net als C-Lev zijn opdrachtgevers en kandidaten gehouden tot volledige vertrouwelijkheid waar het gaat om persoonsgegevens en overige door C-Lev verstrekte informatie die betrekking heeft op een bepaalde persoon of organisatie. Mocht er toch sprake zijn van een datalek, dan zal C-Lev adequate maatregelen treffen en de betrokkenen informeren.

Bewaren van persoonsgegevens

C-Lev bewaart uw persoonsgegevens voor een periode van twee jaar. Een en wederom twee jaar na het laatste contact zullen wij u een bericht sturen met de vraag of u toestemming geeft om uw gegevens wederom voor twee jaar te bewaren, of dat wij uw gegevens moeten verwijderen. In geval van voortgezette bewaring vragen wij u of u een geactualiseerd cv aan ons wilt sturen. Uiteraard kunt u op ieder moment aangegeven dat uw gegevens moeten worden gewijzigd of verwijderd. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: privacy@c-lev.nl

Uw rechten wat betreft persoonsgegevens

U heeft het recht om:

 • Informatie omtrent u in te zien;
 • Niet correcte informatie over u te wijzigen;
 • Informatie over u te laten verwijderen;
 • Uw informatie niet meer te laten gebruiken voor bepaalde doeleinden;
 • Op ieder moment te vernemen wat er met uw informatie is gebeurd.

Stuur hiervoor een e-mail naar info@c-lev.nl

Wijzigingen

C-Lev heeft te allen tijde het recht deze Privacy Statement te wijzigen. Het geldende Privacy Statement is altijd te zien op de website van C-Lev: www.c-lev.nl.

Vragen, opmerkingen en dergelijke

Kunt u altijd sturen naar info@c-lev.nl Wij proberen uw mail zo spoedig mogelijk te beantwoorden.